ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ส.ค. 57 การอบรมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เทศบาลตำบลท่าสุดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าสุด ร่วมจัดการอบรมนักเรียนระดับ ม.1-ม.3 ให้ได้เรียนรู้พิษภัย และโทษของยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียนแต่งกายตามปกติ เทศบาลตำบลท่าสุดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าสุด
05 ก.ค. 57 ทักษะชีวิตลูกเสือ
ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดทุกนายเข้าอบรมทักษะชีวิตลูกเสือ ณ ห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษา
ครูณรงฤทธิ์ ระวังศรี ครูผู้กำกับลูกเสือทุกคน