ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด         เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี      ..2480      อาศัยวัด  แม่ข้าวต้มท่าสุด เป็นสถานที่เรียน  ต่อมาคณะกรรมการวัดได้ยกที่ดินของวัดให้เป็นสถานที่สร้างอาคารเรียน  ซึ่งเป็นอาคารไม้  ขนาด  3  ห้องเรียน   โดยใช้งบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  8,000  บาท และราษฎร์สมทบอีกจำนวนหนึ่ง   ในปี พ.. 2482  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด  มาทำการสอน ณ ที่ตั้งอาคารปัจจุบันนี้   ต่อมาในปี พ.. 2535  โรงเรียนได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
                โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด   ตั้งอยู่  เลขที่  176  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100  หมายเลขโทรศัพท์  0-5378-7212  มีเนื้อที่   10 ไร่  94  ตารางวา      เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3