ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 

พันธกิจ

1.   พัฒนางานวิชาการ

2.  ปลูกฝังคุณธรรมนักเรียน

3.  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

4.  ส่งเสริมทักษะด้านดนตรี  กีฬา(ว่ายน้ำ)เพื่อสร้างสุขภาพกาย จิตให้สมบูรณ์

5.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอ

6.  พัฒนาและปรับปรุงอาคาร  สถานที่ให้เหมาะสม       

7.  จัดระบบการบริหารจัดการให้ชัดเจน

8.  ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

                   9.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

เป้าหมาย

นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา  มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะด้านดนตรี กีฬา(ว่ายน้ำ)ตามที่สังคมคาดหวัง  โดยสามารถเรียนรู้จากสื่อ  นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข