ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน

            โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนออกเป็น    ระดับ ดังนี้

๑.      ระดับอนุบาล

๒.    ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

๓.    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓