ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
2
4
6
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
36
40
76
2
ป.2
56
39
95
3
ป.3
41
42
83
3
ป.4
39
36
75
2
ป.5
55
37
92
3
ป.6
39
37
76
2
รวมประถม
266
231
497
15
ม.1
20
21
41
1
ม.2
41
29
70
2
ม.3
26
27
53
2
รวมมัธยมต้น
87
77
164
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
362
316
678
22