ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรพงษ์ อินทจักร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ สุวรรณ
บริหารงานบุคลากร

นายอนันต์ สิงหา
บริหารงานทั่วไป

นายเดช เชยบาล
บริหารงานการเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวราภรณ์ สลีสองสม
บริหารงานวิชาการ

นางดารุณี คำจันทร์วงค์
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสุนทรี ปาลี
หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางฉัตรฤดี ดีจริง
หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางสาวมาลี มะโนหาญ
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษา

นางจรรยา สมบัติทา
เจ้าหน้าที่บัญชีเงินโรงเรียน