ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศรีนวล จุลประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางศรีนวล จุลประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางมาลินี บุรารักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมยุรี กิจรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2