ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัฑฒ์ศยา เรือนคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉัตรฤดี ดีจริง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุนทรี ปาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจรูญศรี แก้วจินดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางบัวทิพย์ ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนงคราญ เจริญเกษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1