ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ดูแลเด็กพิเศษ

นายเจษฎากรณ์ ใจปิง
อัตราจ้าง