ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปราณี
อัตราจ้าง