ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปวีณา คำบุบผา
อัตราจ้าง

นางวราภรณ์ สลีสองสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์