ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ สุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอนุกูล เชยบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายฤทธี สรรพเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1