ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมาลี มะโนหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเดช เชยบาล
ครู คศ.3

นางอัมพร พลประสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2