ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนันต์ สิงหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกชาติ วรรณสกล
ครูผู้ช่วย

นายบุญธรรม แปงมา
ครู คศ.2