ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญธรรม แปงมา
ครู คศ.1

นางเกศริน กลิ่นหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจรรยา สมบัติทา
ครู คศ.3

นายเดช เชยบาล
ครู คศ.3

นางวิมลศรี นันทิโค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2