ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิชาภัทร เฉียงตะวัน
อัตราจ้าง

นางสาวชัชฎาภรณ์ สุขใจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น /0

นางอรพินท์ โพรี
ครู คศ.2